Er is een groep patiënten die langdurig last heeft van depressieve klachten of angstklachten. En bij wie deze klachten onvoldoende worden onderkend. Voor deze groep is het belangrijk alert te zijn op de signalering van de problematiek. Daarnaast verwachten we dat in de gespecialiseerde zorg uitbehandelde patiënten in toenemende mate naar de eerstelijn verwezen gaan worden. Hier willen we op anticiperen door een afgestemd integraal en wijkgericht behandelaanbod voor de patiënt met stabiele chronische GGZ klachten te ontwikkelen.

Chronische angst- en stemmingsklachten gaan vaak niet vanzelf over, of komen juist wel vanzelf vaak weer terug. Adequate ondersteuning of behandeling kan naar verwachting voor een deel van deze patiënten verlichting of meer stabiliteit in hun functioneren bieden.

De eerste signalering zal voor het belangrijkste deel bij de huisarts liggen. Maar het is belangrijk dat ook andere zorgverleners en medewerkers hier alert op zijn. We hebben een signalenlijst opgesteld die van toepassing is bij patiëntcontact en medicatiegebruik. De signalering gaat uit van een “open ogen” houding. Het zal vooral om incidentele signalering gaan aan de hand van contact met de patiënt.

Bij het vermoeden van langer bestaande angst- of stemmingsklachten gaat de zorgverlener het gesprek hierover aan met de patiënt. De zorgverlener stelt zelf vast of er sprake is van chronische angst- en/of depressie en kan hierbij desgewenst gebruik maken van consultatie (psycholoog, psychiater) of vragenlijsten (BDI, SCL-90).
Indien de betreffende zorgverlener zelf wel signalen opmerkt maar een indicatie niet kan stellen c.q. daar niet deskundig voor is neemt hij, met toestemming van de patiënt, contact hierover op met de huisarts, die desgewenst verdere zorg in gang kan zetten. Dit kan bijvoorbeeld gelden voor apothekers- en doktersassistenten, fysiotherapeuten, wijkverpleging, buurtteam. Bij indicatie voor zorg (ook hier is een lijst voor vastgesteld) zal de zorgverlener de patiënt proberen te motiveren om in zorg te gaan met als eerste stap een consult bij de POH-GGZ.

Verder is het proces van intake, registratie en behandeling inclusief evaluatie beschreven. De POH-GGZ is de regiebehandelaar. Bij het zorgprogramma is een consultatief psychiater betrokken. Het is aan de betreffende behandelaar om al dan niet hier gebruik van te maken. Hier wordt melding van gemaakt aan de regiebehandelaar.

Voor meer achtergrond over de totstandkoming van dit project en ondersteunende informatie en vragen zijn er ondersteunende documenten ontwikkeld ´Chroniciteit bij depressie en angst´ en ´Stappenplan chronische angst- en stemmingsklachten´. Dit is op aanvraag beschikbaar.

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)

Bericht


Rivieren- en Dichterswijk Gezond