Met een gevormd kernteam wordt een wijk-brede casuïstiekstructuur ingericht.

Aanleiding
Door de dubbele vergrijzing is er een verwachte toename van kwetsbare ouderen in het verzorgingsgebied van onze GEZ. De meeste van deze ouderen zullen zelfstandig blijven wonen, zeker gezien de huidige bezuinigingen in de verpleeg- en verzorgingshuizen. De zorgvraag in onze wijken neemt daardoor toe.

In 2017 zijn er structurele samenwerkingsafspraken tussen de hulpverleners in de eerste lijn gemaakt, met name rondom de zorg voor kwetsbare ouderen. Om kwalitatief goede zorg te kunnen borgen, efficiënt te werken en langdurige zelfstandigheid van de ouderen te bevorderen blijft nauwe samenwerking in de eerste lijn nodig.

Netwerk
In het netwerk zitten Anneke Beuving (Buurtteam), Marly Zeelen (POH ouderen), Cornelly van Belle (wijkverpleegkundige Buurtzorg), Eline Hofman (huisarts), Tetman Noordenbos (huisarts).

Waar werken ze naar toe?
Het stadsbrede project OmU 3.0 is in 2081 de primaire focus van dit netwerk.
Bijeenkomst gericht op nascholing; i.s.m. met Volte wordt een brede scholing ingericht over samenwerkingsafspraken.

Met een gevormd kernteam wordt een wijk-brede casuïstiekstructuur ingericht. In 2017 zijn er afspraken gemaakt rondom zorg voor ouderen met cognitieve klachten. De samenwerking en bereikbaarheid zal in 2018 verder ingevuld en georganiseerd worden. Ook wordt onderzocht hoe de lijn tussen huisarts en sociaal domein verder vormgegeven kan worden.
Verder is de werkgroep geïnteresseerd in de LAVA tool en zal hier in het kader van gluren bij de buren nader onderzoek naar doen.

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)

Bericht


Rivieren- en Dichterswijk Gezond