Het doel van de beweegactiviteit is om mensen in beweging te laten komen en plezier te laten ervaren met bewegen. De doelgroep is mensen met gezondheidsklachten, een chronische ziekte en/of psychische problematiek en vaak in combinatie met problemen in andere levensgebieden (sociaal, maatschappelijk). Het gaat om mensen die langdurig inactief zijn en hoge drempels ervaren om weer te gaan bewegen. Beoogd aantal jaarlijkse deelnemers: 40.

Omdat er laagdrempelig groepsaanbod ontbrak voor een groep kwetsbare bewoners met meervoudige problemen (medisch, psychisch, sociaal, maatschappelijk) is op initiatief van de beweegmakelaar in Overvecht en een van de beweegcoaches van Overvecht Gezond in 2013 – 2014 een beweeggroep gestart voor deze doelgroep: de groep In Beweging. De groep is bedoeld voor bewoners met beperkte vaardigheden en regie over eigen gezondheid gecombineerd met medische en/of psychische problematiek voor wie de stap naar zelfstandig sporten en deelname aan beweegactiviteiten te groot is. Het doel is om na een periode van deelname aan de beweeggroep deze stap wel te maken. In deze groep worden mensen groepsgewijs begeleid om weer in beweging te komen. Zij krijgen daarbij zonodig individuele coaching ‘op maat’ gericht op motiveren en vraagverheldering (wat past bij jou?). Vervolgens wordt er bewust ingezet op toeleiding naar een passende beweegactiviteit of voldoende bewegen in en om huis. Hierbij is er nauwe samenwerking tussen de beweegcoach, de beweegmakelaar van Harten voor Sport en de hulpverleners die bewoners verwijzen: zoals huisartsen, praktijkverpleegkundigen en buurtteammedewerkers.

De ervaringen en het resultaten zijn heel positief. Uit de evaluatie kwam naar voren dat ongeveer driekwart van de deelnemers die de groep afronden daadwerkelijk de stap maken om zelfstandig te bewegen of deel te gaan nemen aan een reguliere activiteit.

In Beweging wordt tot eind 2016 gefinancierd door de gemeente vanuit het flexibel budget, dit jaar wordt ingezet op structurele borging van de activiteit.

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)

Bericht


Overvecht Gezond