Betere behandeling patiënten en doelmatiger inzet zorg door gerichter doorverwijzen naar specialist in het ziekenhuis.

Dit is een samenwerkingsconcept tussen huisartsen en fysiotherapeuten in de wijken Zuilen en Ondiep enerzijds en een aantal specialisten van het Sint Antoniusziekenhuis anderzijds. In het St Antoniusziekenhuis is per specialisme één medisch specialist contactpersoon voor Zuilen-Ondiep. Bij deze ‘wijk-specialist’ kunnen de huisartsen en fysiotherapeuten terecht met medisch inhoudelijke vragen en afstemming over complexe meervoudige problematiek. Door betere afstemming tussen huisarts, fysiotherapeut en specialist, onder meer betreffende terugkoppeling en terugverwijzing, wordt nodeloos verwijzen voorkomen. Er ontstaat betere kwaliteit van diagnostiek en behandeling in de eerstelijn, de patiënt wordt gerichter verwezen naar de specialist en de rol van huisarts als regisseur is hiermee versterkt. Deze werkwijze is voor zowel eerste- als tweedelijnszorg goed inpasbaar in de praktijk.

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)

Bericht


Zuilen/Ondiep GEZond