Het programma is erop gericht om de kankerbehandeling af te ronden met een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven.
De geformuleerde doelstellingen zijn:

  • Patiënten met kanker een beweegprogramma oncologie bieden, dichtbij huis, aangepast aan de situatie van de individuele patiënt gericht op optimale oncologische revalidatie
  • Goede communicatie tussen de bij de patiënt betrokken hulpverleners.

Het trainingsprogramma dat wordt aangeboden is gericht op mobiliteit, conditie en kracht.

Het programma start met 2-3x per week trainen gedurende 30 minuten. Dit wordt uitgebouwd naar 3x per week trainen gedurende 1 uur voor een periode van bij voorkeur 8-10 weken. 6 weken is de minimale tijd die nodig is voor het bereiken van hypertrofie. De laatste 3 weken van het programma wordt max. 1x per week getraind om de deelnemende patiënten de kans te geven ook zelfstandig te sporten buiten de praktijk (bijv. zwemmen, wandelen, fitness etc.).

De training bestaat uit een combinatie van kracht en conditie.

  • Conditie: min. 2x 10 min cardio training
  • Kracht: min. 4 oefeningen waarbij grote spiergroepen getraind worden, afhankelijk van waar bij de psk problemen voor de patiënt liggen. Bij het trainen van de grote spiergroepen wordt niet maximaal getraind, maar sub-maximaal. Het programma kan algemeen zijn en bestaan uit de onderdelen armen/benen/romp/balans of een programma kan specifiek voor 1 lichaamsdeel zijn waarbij het accent daar op komt te liggen.

Het is van belang om te weten wat de patiënt zelf al aan informatie heeft over bewegen bij kanker en hoe gemotiveerd hij/zij is om te bewegen. Patiënten krijgen voor aanvang en zo nodig tijdens het programma goede en eenduidige informatie over het belang van bewegen bij kanker. Om deze informatie te ondersteunen wordt gebruik gemaakt van folders en verwezen naar websites. Zelfmanagement wordt bevorderd via vragenlijsten.
Het trainingsprogramma kan een preventief effect hebben op het ontstaan van bijwerkingen van de primaire kankerbehandeling en is reactief op basis van het klachtenpatroon (individueel trainingsprogramma).

Patiënten worden gedurende het hele programma actief gevolgd. Voor het monitoren wordt o.a. gebruik gemaakt van een borgscore voor vermoeidheid na bewegen, het Utrecht symptoom dagboek (USD) en de lastmeter. Hiermee wordt de uniformiteit bewaakt. Patiënten krijgen uitleg over mogelijke oorzaken van klachten ondersteunt met informatie via bijv. websites en foldermateriaal van o.a. het KWF.

Nazorg wordt individueel bepaald, naar behoefte.

Om deel te kunnen nemen aan het GEZ programma oncologische fysiotherapie is een verwijzing van de (huis)arts nodig. De bij de GEZ aangesloten huisartsen verwijzen patiënten volgens een vast format. De regie bij het programma ligt bij de behandelend fysiotherapeut. Deze draagt zorg voor rapportage aan de verwijzer. Verwijzers ontvangen een bericht van de behandelend fysiotherapeut bij instroom en een eindrapportage over het beloop van het programma. Bij een afwijkend beloop wordt tussentijds contact opgenomen met de verwijzend huisarts of specialist. Indien relevant verschaft de fysiotherapeut ook informatie aan een niet-verwijzer met toestemming van de patiënt.
De oncologisch verpleegkundige heeft onder meer een coachende rol.

Beoogde resultaten:

  • 80% van de patiënten is tevreden over de informatievoorziening op de juiste tijd op de juiste plaats
  • 80% van de curatieve patiënten heeft op het einde van het traject een VAS op conditie met uitkomst >5
  • >90% van de zorgverleners binnen onze GEZ betrokken bij oncologie patiënten handelt naar kennis van en volgens het proces van het zorgtraject.

Binnen het programma wordt altijd onderscheid gemaakt tussen curatief en palliatief.
De programmaduur bedraagt 12 weken, daarna volgt een nieuw meetmoment.

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)

Bericht


Topzorg voor U