Artrose

Patiënten met knie- en heupartrose ontvangen de nodige zorg en ondersteuning vanuit de wijk waardoor zij beter functioneren in het dagelijks leven, de kwaliteit van leven verbetert of behouden blijft en onnodige zorgconsumptie tegengegaan wordt.

Lees verder!

Astma 18 – 25 jaar

Binnen 1 jaar is percentage patienten dat binnen de doelgroep valt, die regelmatig (> 3 doses p.w.) Ventolin gebruikt zonder inhalatiecortico’s, minder dan 20%.
Ziekte-inzicht en ziekte-perspectief vergroten.
Binnen een half jaar is 80% van de patienten binnen de doelgroep beoordeeld op mogelijke verwijzing naar fysio (diëtist, psycholoog) en op de juiste wijze verwezen met een duidelijke vraagstelling aan desbetreffende zorgverlener.
Zorgpad hieruit volgend: bijv. ademtechniek door fysio; beheer gewicht door diëtist.

Lees verder!

Beter communiceren met de Health Communicator

Doelstellingen:
1. Het beter beklijven van de informatie die patiënten over hun behandeling of diagnose heeft gekregen;
2. De communicatie van huisartsen, assistenten en POH laten aansluiten bij anderstalige patiënten en laaggeletterdheid;
3. De consulttijd effectiever benutten omdat de patiënt vooraf zich goed heeft kunnen voorbereiden op het consult door invulling van vragenlijsten;
4. Door het invullen van vragenlijsten en het kunnen doornemen van instructiematerialen kan de zorgverlener snellere een betrouwbare diagnose stellen, een effectieve interventie voorstellen en een beter begrip bij de patiënt bewerkstelligen.

Lees verder!

Burnout

Het aanbieden van multidisciplinaire geprotocolleerde zorg voor patienten met een burn-out.

Lees verder!

CVRM

Verdere integratie van cardiovasculaire zorg tussen nulde, eerste en tweede lijn met de huisarts als spil en poortwachter.

Lees verder!

De Wijkspecialist

Betere behandeling patiënten en doelmatiger inzet zorg door gerichter doorverwijzen naar specialist in het ziekenhuis.

Lees verder!

Depressie

Betere zorg voor patiënten met een depressie en depressieve klachten. In beeld brengen en houden van patiënten in behandeling.

Lees verder!

Diabetes

Implementatie van verbeteracties inzake multidisciplinaire diabeteszorg (specifiek voetonderzoek en juiste doorverwijzing).

Lees verder!

Een Vrouwenzaak

In het voorjaar van 2016 organiseert Gezondheidscentrum Oog in Al een campagne over een typisch vrouwenprobleem: ongewenst urineverlies. Veel vrouwen lopen er jaren mee rond, zonder iets te zeggen. Niet nodig! In veel gevallen is er iets aan te doen.

Lees verder!

Eerste 1.000 dagen

De gezondheidsstatus wordt voor een belangrijk deel in de eerste 1.000 dagen van het leven bepaald. De werkgroep maakt een analyse van de doelgroep en legt contacten met relevante ketenpartners, ten einde met een plan van aanpak te komen.

Lees verder!

Experienced Based Co Design

Het verbeteren van de service en kwaliteit van zorg van multidisciplinaire diabeteszorg vanuit een gemeenschappelijk patiënt & zorgverleners perspectief. Door middel van een innovatieve en kwalitatieve onderzoeksmethodiek: Experienced Based Co Design, d.w.z. observaties, diepte interviews en groepsgesprekken.

Lees verder!

FeelGood Festival

Het organiseren van een festival met de ambitie om mensen plezier, leuks en moois te bezorgen over en rondom alle facetten van je goed voelen. Kortom, een FeelGoodFestival voor en door de wijk waar iedereen welkom is!

Lees verder!

IkStopErmee

Cursus aanbieden voor zoveel mogelijk rokende wijkbewoners/patienten door Stichting Ik Stop Ermee om binnen een eenmalige workshop van 4 uur van het roken af te komen.

Lees verder!

In Beeld

Bewoners van Overvecht die kampen met chronische klachten kunnen meedoen met een traject dat als doel heeft meer regie over de eigen gezondheid te krijgen. We gebruiken fotografie om in beeld te krijgen wat het leven voor de bewoners de moeite waard maakt. De projectleiders van Stichting Blauw Licht werken samen met de POH GGZ, buurtteams en andere zorgverleners met bewoners aan positieve gezondheid in de wijk.

Lees verder!

In Beweging

Het doel van de beweegactiviteit is om mensen in beweging te laten komen en plezier te laten ervaren met bewegen. De doelgroep is mensen met gezondheidsklachten, een chronische ziekte en/of psychische problematiek en vaak in combinatie met problemen in andere levensgebieden (sociaal, maatschappelijk). Het gaat om mensen die langdurig inactief zijn en hoge drempels ervaren om weer te gaan bewegen. Beoogd aantal jaarlijkse deelnemers: 40.

Lees verder!

Infrastructuur GGZ

Samenvoegen van diverse losse overleggen tot 1 efficiënte overlegstructuur. Inzichtelijk krijgen wie wat te bieden heeft in de wijk (sociale kaart). Casuïstiek mogelijk maken.

Lees verder!

Jaarrecepten

Verminderde receptenstroom en hiermee efficiënter kunnen werken binnen huisartsenpraktijk en apotheek.

Lees verder!

KIMONO

Zorgverlening verbeteren en combineren rondom kinderen met overgewicht -en hun ouders- zodat het percentage kinderen met overgewicht in onze wijken omlaag gaat.

Lees verder!

Krachtige Basiszorg

Ontwikkeling van een integrale aanpak voor bewoners met hoge gezondheidsrisisco’s. De doelstelling is triple aim (verbeterde gezondheid, kwaliteit en doelmatigheid) en beoogd daarnaast een positieve bijdrage te leveren aan organisatie en werken voor professionals.

Lees verder!

Kwetsbare ouderen

Zorgverlening verbeteren en efficiënter maken rondom de kwetsbare oudere patiënt zodat de tevredenheid van de patiënt en de zorgverleners en de geleverde zorg omhoog gaat.

Lees verder!

LEAN

Leren om al onze acties, die geen waarde toevoegen, te herkennen als ‘verspilling’ en om die proberen terug te dringen.

Lees verder!

Medicatieveiligheid

Verbeteren van medicatie-veiligheid waardoor de ervaren zorg voor patiënten verbetert en medicatie-gerelateerde-ziekenhuisopnames afneemt.

Lees verder!

Oncologische patient

Patiënten met kanker een beweegprogramma oncologie bieden, dichtbij huis, aangepast aan de situatie van de individuele patiënt gericht op optimale oncologische revalidatie.

Lees verder!

Optimalisatie Farmacotherapie & Medicatie overdracht

Het opzetten van gestructureerd overleg m.b.t. medicatiereviews t.b.v. het terugdringen van DRP’s. Het efficiënt en eenduidig opzetten van aanvragen voor herhaalmedicatie voor chronische en incidentele medicatie. Het ontwikkelen en implementeren van protocollen inzake medicatieoverdracht.

Lees verder!

Osteoporose

Osteoporose tijdig opsporen en behandelen en na screening includeren in het zorgaanbodplan met het ultieme doel minder fracturen te zien.

Lees verder!

Samen Lopen

Zorgverleners en patienten en bewoners uit de wijk Lombok samen wekelijks wandelen om zo de patienten en bewoners uit de wijk te stimuleren om meer te bewegen en verbeteren van sociale contacten.

Lees verder!

Samenloop

Laagdrempelige leefstijl interventie en ontmoetingsplek aanbieden, waarbij zorgverlener ingezet wordt als motivator om deel te nemen.

Lees verder!

Slaapstraat

Zorgdragen voor implementatie en borging van het zorgprogramma Slaapstraat in de eigen praktijk.

Lees verder!

SOLK

Als zorgverleners ontwikkelen we een passender aanbod waarin de SOLK-patiënt zich beter gehoord en verzorgd voelt, waardoor er een verbetering ontstaat in de ervaren gezondheid. We professionaliseren ons als zorgverleners dusdanig dat we als zorgprofessionals het gevoel hebben dat we de zorg gezamenlijk dragen en dat de werkdruk die deze patiënt veroorzaakt afneemt.

Lees verder!

Studentenzorgwijzer.nl

Ontwikkelen van een website waarop studenten laagdrempelig betrouwbare informatie vinden over de organisatie van de gezondheidszorg zodat zij weten waar zij terecht kunnen met hun zorgvraag en het benadrukken van het belang zich in te schrijven bij een huisarts en apotheek in de wijk.

Lees verder!

Themalunches

Laagdrempelige contacten binnen GEZ-verband en ernaast in de wijk met samenwerkingspartners, waardoor zorgverleners elkaar eerder opzoeken ook binnen het reguliere werk.

Lees verder!

Thuiszorg

Verbetering relatie tussen huisarts en wijkverpleging, positionering van wijkverpleging in eerste lijn met thuiszorgverpleegkundigen en in relatie tot sociale wijkteams.

Lees verder!

Tuinproject

Vergroten van mogelijkheden voor laagdrempelig sociaal contact met lotgenoten binnen de wijk. Activering van deze doelgroep, toename beweging (en voor sommigen: überhaupt uit huis komen!) door het werken in de tuin.

Lees verder!

Wijkapotheker

Verbeteren van de samenwerking tussen apotheek en huisarts ten behoeve van de kwaliteit, veiligheid en doelmatigheid van de farmaceutische zorg van de patiënt.

Lees verder!

Wijkspecialist

Onderzoeken mogelijkheden verbeteren samenwerking tweede lijn en (kosten)effectieve consultatie door specialist waarbij de huisarts hoofdbehandelaar blijft.

Lees verder!

Zorg voor kwetsbare ouderen met een cognitieve stoornis

Doel van dit zorgprogramma is duidelijkheid verkrijgen over de rollen en partners in de zorg voor dementie in de Rivieren en Dichterswijk, dubbelingen en gaten in de zorg aan het licht brengen. Door middel van deelprojecten wordt er een zorgprogramma voor de wijk samengesteld.

Lees verder!

Zorgcarrousel (COPD)

Volledige zorg aan onze chronisch zieke patiënten leveren, door middel van het aanbieden van alle betrokken zorgverleners tijdens de jaarcontrole.

Lees verder!

ZorgMail

Optimaliseren van beveiligde digitale informatie-uitwisseling tussen disciplines van Utrecht Oost GEZond en haar ketenpartners.

Lees verder!